Åpningstider

Åpningstid kundesenter:
Mandag-torsdag 08.00 - 16.00, fredag 08.00 - 15.30

Tlf: 71 21 35 00
E-post: kundeservice@istad.no


Feilmelding utenom åpningstid:
Se informasjon på www.istadnett.no

Spørsmål og svar

Hvordan bestemmes kraftprisen?

Kraftprisen avhenger både av hvordan prisen utvikler seg i det nordiske kraftmarkedet.(Nord Pool)

Hva er en fastpris?

En fastpris er en avtale/kontrakt om en fast pris på kraft over en periode, for eksempel ett eller to år. 

I perioden hvor avtalen gjelder kan du som kunde ikke skifte leverandør. På den annen side er leverandøren forpliktet til å levere strøm for den avtalte prisen, uansett hva som skjer med kraftprisen i markedet. Dette gir deg som kunde en "forsikring" mot høye strømpriser og bør vurderes av husholdninger som har en stram økonomi og trenger forutsigbare regninger.

Hva er Spotpris?

Spotpris/Markedskraftpris er en avtale om at prisen følger markedsprisen som fastsettes på kraftbørsen Nord Pool. I tillegg må kunden betale et påslag. For hver 100 kroner strømkundene betaler, går i gjennomsnitt 60 kroner tilbake til stat og kommuner.

Hvilken pris bør jeg velge?

Det kan være vanskelig å avgjøre hvilken type avtale man bør velge. Det viktigste man bør tenke på er romsligheten av husholdningsbudsjettet. Har man en stram økonomi som ikke tåler svingninger fra måned til måned, bør man velge en fastprisavtale. Har man en litt romslig økonomi, bør man velge en avtale hvor prisen kan endre seg i takt med markedet.

Årsaken til dette er hvilken risiko man ønsker å ta. Velger du en spot pris, tar du all risiko for prissvingninger i markedet; du betaler mindre om prisene faller, og betaler mer om prisene stiger. Velger du i stedet en fastprisavtale, må du regne med å betale litt ekstra for å slippe å bekymre deg for prissvingninger. Fastpris gjør at prisen du betaler er den samme, uavhengig av om prisene i markedet blir høyere eller lavere.

Hvor kommer den strømmen jeg bruker fra?

I Norden er det fri flyt av strøm i nettet, noe som innebærer at man ikke kan fastslå opphavet til akkurat den strømmen du bruker. Strømmen som produseres i Norge består i all hovedsak av vannkraft. I tillegg importerer Norge i perioder strøm fra våre naboland. Strømmen som produseres i disse landene kommer hovedsakelig fra kullkraftverk, atomkraftverk, og vindkraftverk

Hva inneholder strømregningen min?

Din strømregning  består av tre deler: Nettleien, kraftprisen og avgifter.

Nettleien er relatert til den lokale netteierens kostnader med å føre kraften frem til kunden. Myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), regulerer nettleiens størrelse

Kraftprisens sammensetning vil variere, avhengig av hvilken type kontrakt man som kunde velger. Med begrepet kraftpris menes pris inkludert merverdiavgift

Det er to ulike avgifter - en forbruksavgift (elavgift) og merverdiavgift. Det blir beregnet merverdiavgift av nettleie, kraftkjøp og forbruksavgift. Forbruksavgiften fastsettes av Stortinget og  innkreves av netteier. 

Hva er nettleie?

Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og for å få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Nettleien dekker kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning, den skal også dekke kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner. I tillegg er en betydelig andel av nettleien du betaler offentlige avgifter.

Hvorfor må jeg lese av måleren?

For at ditt forbruk i gitte periode skal være så korrekt og reelt som mulig er det viktig at du leser av måleren. Det er målerstanden som gir grunnlaget for din faktura

Hvorfor er ikke innsendt avlesning brukt til avregning på fakturaen?

Det er to hovedårsaker til at du ikke finner igjen avlesningen din på fakturaen. Enten har vi mottatt avlesningen for sent/tidlig i forhold til avlesningsdato eller så er ikke avlesningen registrert hos oss

Hvorfor må jeg lese av måleren til Istad når jeg har en annen kraftleverandør?

Selv om du har en annen kraftleverandør må du alltid lese av måleren til Istad Nett. Det er Istad Nett som er eier av nettet og dermed pliktig til å innhente avlesninger.  

Hvorfor får jeg fortsatt faktura fra Istad når jeg har skiftet strømleverandør?

Istad Nett er netteier i din kommune. Det er ikke mulig å skifte nettselskap. Strømleveranse er et konkurranseutsatt marked og her står man fritt til å velge hvilken strømleverandør man vil ha. Fakturaen du får fra oss er nettleie (transport av strøm). 

Skal jeg lese av måleren ved flytting?

Når du flytter må du lese av måleren og melde målerstand fra til oss. Dette for at vi skal kunne lage en sluttregning. 

Hvor mange strømfakturaer får jeg i året?

Du får strømregning 12 ganger i året, hvis du har et forbruk på over 8000 kWh pr. år, eller 6 ganger i året hvis du har et forbruk på under 8000 kWh. pr. år

Hvorfor er forbruket mitt så høyt?

De mest vanligst årsakene til at forbruket virker høyt er: 

  • Feilavlesning av måler på siste eller tidligere avlesninger.
  • Manglende avlesning har ført til får høy eller for lav stipulering.
  • Feil å kundes elektriske anlegg eller utstyr, f.eks. defekt termostat på varmtvannstanken.
  • Varmeovner uten termostatstyring eller nattsenking.
  • Varmeovner i uisolerte rom (som garasje, bod osv.)
  • Mer tilkoblet elektrisk utstyr enn kunden kjenner til.