Elhub er en utnyttelse av den teknologien som ligger i smartmålere/AMS. I midten av februar lanseres løsningen, og med en plugin kan kraftkunder få oversikt over sine data, samt gi tredjepartsleverandører tilgang.

Elhub er et sentralt IT-system som vil håndtere alle måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Elhub er utviklet av Statnett på oppdrag fra NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat), og formålet er å effektivisere kraftmarkedet. Gjennom standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling, gjør Elhub at alle aktører i markedet bare trenger å forholde seg til én part.

Plugin for innsyn

Strømkunder kan få innsyn i sine data i Elhub gjennom løsningen Elhub Web-plugin. I tillegg til å se og kontrollere egne data, kan du også gi eksterne tjenestetilbydere lesetilgang til måleren gjennom Elhub Web-plugin.

- For å se dine egne data og å gi andre tilgang, logger du inn via min side på istadkraft.no. For å få tilgang til bedriftens målepunkt, må du være knyttet til bedriften gjennom rollen Energi, miljø og klima i Altinn. I en bedrift får daglig leder tildelt denne rollen automatisk, og han/hun kan tilordne rollen til en eller flere ansatte som skal ha oversikt over målepunktene.

 - Å gi tilgang til tredjepartsleverandører kan være aktuelt dersom man skal ha energioppfølging som leveres av andre enn Istad Kraft. Dersom man ikke skal gi tilgang til tjenestetilbydere, trenger man ikke foreta seg noe.

Forespørsler fra tredjeparter

Tredjeparter har også mulighet til å forespørre tilgang, og for å akseptere forespørselen, logger du inn i portalen og gir tilgang. Forespørselen må godkjennes innen tre dager, hvis ikke blir den automatisk avvist.

Hovedfunksjoner

Elhub har to hovedfunksjoner, nemlig kontinuerlig måleverdiinnsending/beregninger og kontinuerlig prosessering av markedsprosesser.

- Når det gjelder måleverdier vil nettselskapene som Istad Nett sende inn alle timesverdier for et døgn til Elhub kl. 07 om morgenen. Elhub videreformidler disse måleverdiene til oss som kraftleverandør, samt til eventuelle tredjeparter og sluttbrukere innen kl. 09.

Forenkling

Før Elhub ble lansert har aktørene i kraftmarkedet vært avhengig av hverandre for å gjennomføre markedsprosesser som leverandørbytter, inn- og utflyttinger og oppdateringer av grunndata. Nå vil alle meldinger sendes direkte til datahuben, og derfra videresendes informasjon til berørte aktører.

Hvorfor Elhub?

  • Effektiv distribusjon av måleverdier, med høyere kvalitet. Dette er utnyttelse av det teknologiske potensialet som ligger i AMS både for nettselskap, leverandører og sluttkunder.

  • Effektiv avregning. Elhub beregner underlag for avregning, på ett sted og på samme måte, uavhengig av nettselskap.

  • Effektiv håndtering av markedsprosesser. Det vil være både tids- og kostnadsbesparelser ved at en rekke oppgaver blir sentralisert i huben, som aktørene tidligere har hatt ansvar for. Forretningsprosesser, som for eksempel leverandørbytter, vil bli enklere. Elhub blir blant annet ansvarlig for purringer og oppfølging av prosesser som tidligere har vært utført av hver kraftleverandør. Markedsprosesser vil bli gjennomført raskere og med høyere kvalitet da de i større grad er automatiserte.

  • Lavere terskel for nye aktører. Med Elhub har hver aktør ett grensesnitt å forholde seg til. Tredjeparts-aktører har ett sted å hente data.

  • Økt nøytralitet. Alle aktører blir likebehandlet og har tilgang til data på samme vilkår

  • Enklere videreutvikling av kraftmarkedet. Endringer gjennomføres ett sted. Elhub er tilrettelagt for en leverandørsentrisk markedsmodell og nordisk harmonisering av sluttbrukermarkedet.

  • Økt personvern og sikkerhet. Elhub har høy innebygget sikkerhet. Alle meldinger er krypterte og tilgang til data er begrenset.  


Elhub Web-plugin

Du kan logge deg inn her for å få innsyn i dine data.


Kilde: https://elhub.no/om-elhub/hva-...