Energinettverk Istad ble etablert i 2013, og målet med nettverket er å redusere energiforbruket til bedrifter som hadde et forbruk over 1 GWh i året.

Energinettverk Istad ble etablert som et samarbeid mellom Istad Kraft og ENØK-senteret i 2013, og allerede i 2012 startet vi prosessen med å invitere bedrifter i regionen til å delta og nettverket ble startet med 12 deltakende bedrifter.

Istad Kraft og ENØK-senteret bidrar som rådgivere for deltakerbedriftene og i søknadsprosessen til Enova om støtte til sparetiltak. Deltakerne i nettverket setter hver for seg et mål om energireduksjon gjennom innføring av Energiledelse, EOS (energioppfølgingssystem) og gjennomføring av påviste lønnsomme enøk tiltak. 

Nettverket har en prosjekttid på 3 år og i tillegg til oppstartsmøter og kursdager er det gjennomført egne temadager med fokus på aktuelle tema. Videre er det gjennomført oppfølgingsbesøk i bedriftene for å bistå fremdriften samt oppfølging av energirapporter etter avtalt frekvens.
Istad Kraft og ENØK-senteret bidrar som rådgivere for deltakerbedriftene

Nettverket har bestått av tre faser

Fase 1 var å gjennomføre enøk-analyser av bedriftene. Her fikk deltakerne finansiering av tiltaket med inntil 50% av kostnadene, eller maksimalt 20 000 kroner, fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fase 2 var innføring av energiledelse og EOS. Denne fasen ble støttet av Enova med inntil 50% av investeringen. Selve innføringen av EOS gir typisk en besparelse på mellom 5-15% avhengig av hvilken type virksomhet man er.

Videre ble bedriftene i denne fasen kurset av Det Norske Veritas i energiledelse etter ISO 50001 standarden. Etter gjennomført kursing var deltakerbedriftene på et nivå slik at de kan sertifisere seg etter ISO 50001. Flere av bedriftene vurderer i disse dager å gjennomføre ISO 50001 sertifisering for å være rustet til å møte fremtidige krav fra kunder og samarbeidspartnere på dette området.

Fase 3 består av tiltaksgjennomføring av de enøk tiltakene som de innledende enøk-analysene avdekket. Mange av bedriftene er nå i gang med denne fasen. Istad Kraft og Enøk-senteret bidrar i søknadsprosessene til Enova om støtte til tiltakene. Det blir anslagsvis gitt en støtte på mellom 10-20% av investeringsbehovet for tiltakene.

Besparelse

I det eksisterende nettverket avdekket analysene et sparepotensiale på 24% som tilsvarte 9,35GWh eller årsforbruket til ca. 470 eneboliger. Besparelsen fra 2013 til 2015 har vært på 3GWh. Denne besparelsen er i hovedsak stort sett oppnådd gjennom innføring av EOS med enda bedre forståelse av eget forbruk og økt fokus på energibruken.

Gjennomføring av tiltak i fase 3 er neste ledd i å få ytterligere besparelser gjennom nettverket.

Vi er nå i gang med planene for et nytt nettverk og søker etter bedrifter som kan være interessert i å delta. Kontaktinfo Energinettverk finner du her