Da Molde Fotball utvidet treningslokalene på Aker Stadion og samtidig la om fra naturgress til kunstgress, førte det til en mangedobling av timebruken på fotballanlegget. Men til tross for økt aktivitet har strømforbruket gått ned.

De tre siste årene har Molde Fotball jobbet systematisk med energiledelse gjennom deltagelsen i Istad energinettverk. I løpet av denne perioden har fotballklubben gjort store investeringer i enøk-tiltak, og også fått et mer bevisst forhold til energibruken.

20 % besparelse

- Hovedårsaken til at vi ble med i energinettverket var selvsagt å få et økonomisk utbytte. I analysen som Enøk-senteret gjorde av Aker Stadion og Akerhallen tidlig i prosessen, så vi en del ting vi kunne gjøre for å spare energi, sier arbeidsleder drift Aadne Orvik i Molde Fotball.

Samtidig med at enøk-arbeidet har foregått, er Aker Stadion bygd ut, og aktiviteten økt. 

- Både banen, innvendige treningsareal, garderober etc. er mer brukt enn før, men strømforbruket er likevel lavere. Vi får ukentlige rapporter på strømmålerne der vi sammenligner tall fra tidligere år. I forhold til slik aktiviteten var før utbygging, ligger vi på 20 % besparelse, sier Orvik.

Godt at det var så konkret

Økonomi- og driftssjef i Molde Fotball Ole Jakob Strandhagen, synes energinettverket er et godt initiativ fra Istad, og er fornøyd med det klubben har fått ut av deltagelsen.

- Det er veldig bra at det har vært så konkret. Her var det ikke bare fine ord og visjoner, men forslag til konkrete tiltak. Forslagene ble underbygget av forventede investeringsramme og årlige besparelser. Dette gjorde beslutningsprosessene mye enklere, sier Strandhagen.

Ikke bruke strøm unødvendig

Seniorrådgiver Energi og Miljø i Istad Kraft, Frank Gussiås, har jobbet tett med bedriftene i Istad energinettverk i alle fasene av arbeidet.

- Istad er miljøfyrtårn selv, og slik sett ser vi det som viktig at energien forbrukes på en fornuftig måte. For oss er det en måte å vise samfunnsansvar. Det er også mest penger å spare gjennom å ikke bruke strøm unødvendig. Derfor tar vi aktivt del sammen med kundene for å se på innsparingsmuligheter, sier Gussiås.

Ønsket resultater, ikke bare analyse

Han sier at ideen til energinettverket kom etter at Istad søkte Møre og Romsdal fylkeskommune om støtte for å gjøre x antall enøkanalyser. 

- Ordningen var at bedriftene kunne få inntil 20.000,- eller maks 50 % av kostnaden til å utføre enkle enøkanalyser. Vi gikk så ut til bedriftene, og det var mange som ønsket å få utført dette. Utfordringen i mange bedrifter er at det blir gjort mange analyser, men så blir det ikke gjort noe mer. Gjennom dette initiativet ønsket vi at analysen skulle føre til handling. Etter at enøk-analysene var ferdig, dro vi rundt til alle bedriftene, der vi gikk gjennom analysen og så hva som kunne gjøres videre, sier Gussiås.

Utført nesten alle tiltak

Molde Fotball har gjennomført de fleste av de foreslåtte tiltakene både i Akerhallen og på Aker Stadion, og har totalt fått 200.000 i støtte fra Enova. 

Det er etablert system for energiledelse, satt inn måling på gatevarme på nordsiden av stadion og måling på arenabelysning. Ved inngangspartier og sportens områder nedenfor stadion er det lagt inn bevegelsessensorer slik at lysene tennes ved behov. Enkelte tiltak var også uten de store investeringene. I Akerhallen stod ofte lyset på lenge etter at treningen var avsluttet, så her har det også blitt mer fokus på energiforbruk, og flere tiltak har gitt 11 % reduksjon i forbruket.

Undervarme når strømmen er billigst

Mer bevissthet rundt energibruk har også gjort at Molde Fotball er bedre på å utnytte de mulighetene de har. Blant annet har det å tenke effektstyring når de varmer opp banen, gitt en reduksjon i nettleie på ca. 200.000,-.

- Forbruket av undervarme har økt siden vi skiftet til kunstgress. Her må det være god varme for å få godt nok underlag til prestasjonsgruppa. Vi har effekt-tariff, og da lønner det seg å bruke mer strøm den tiden på døgnet det totale forbruket er lavest, sier Orvik. 

Interessert i sjøvannspumpe

For Molde Fotball har energiarbeidet vært et spennende prosjekt, og det er fremdeles muligheter å ta tak i.

_ På Aker Stadion er nytt sentralt driftsstyringsanlegg og delvis ombygging av ventilasjonsanlegget aktuelt. Den største investeringen er en sjøvannspumpe for å varme opp gressmatta. Det er et stort prosjekt, men interessant siden den potensielle besparelsen er stor. I Akerhallen vil vi kunne spare strøm ved å skifte til LED-belysning, forteller økonomi- og driftssjef Strandhagen.

Lærerike samlinger

Aadne Orvik legger til at deltagelsen i energinettverket har vært positivt også på andre måter.

_ Det har vært lærerikt å møte de andre bedriftene i nettverket. Vi har hatt flere samlinger i året, der vi har møttes på ulike arbeidsplasser. Å utveksle erfaringer og bli bedre kjent har vært motiverende, og en positiv bi-effekt til de konkrete besparelsene, sier Orvik.

  • Energinettverk Istad startet opp i 2013 og er et tilbud til private bedrifter. Målet er en reduksjon av energiforbruket på ca. 15-20 % for deltagerne i nettverket.
  • Arbeidet foregår i tre trinn.
  • Deltakelse gir støtte til energianalyse på inntil 20.000, og en slik analyse er første trinn i arbeidet. 
  • Deretter starter deltagerbedriftene med Energiledelse etter ISO 50001. 
  • Det tredje trinnet består i at man utfører tiltak i hht til enøkanalysen. Bedriftene kan søke Enova om midler til å iverksette tiltak som enøkanalysen peker på. 
  • I 2013 – 2016 har 11 bedrifter vært med, og det har vært 3-4 faglige samlinger i året. 
  • Arbeidet utføres i samarbeid med Enøk-senteret AS. Enøk-senteret AS i Ørsta har utført analysene, og er også sekretær i nettverket.